Installationsvejledning

Jeg har lavet denne Installationsvejledning, som ikke blot beskriver installationen af AO Værktøjer, men også installation af .Net med videre.

AO Værktøjer indeholder 4 værktøjer

 1. AO Hent - Hent opslag.
 2. AO Index - Sæt brugbare identifikationer på opslagene fra AO.
 3. AO Import - Importer opslag fra andre kilder, f.eks. cd, dvd eller et netværksdrev
 4. TIFF Optimering - Fjerner de små prikker fra TIF-billederne, hvilket gør billederne mindre og mere læselige

AO Værktøjer, Instrunctions in english

Thanks to Lynn Christiansen, you can read the great document explaining all about AOV.

AO Hent

AO Hent bruges til at udvælge, hvilke kirkebøger eller folketællinger, der skal hentes.
Når en kirkebog eller folketælling er valgt, for man valget om kirkebogen skal hentes i sin helhed, eller om man ønsker at udvælge hvilke opslag, der skal hentes. Hvis der trykkes "Ja" vil bestillingens status i downloadvinduet være "Udvælg" og udvælgelsen foregår ved at markere og fjerne de opslag der ikke skal hentes fra listen. Brug "Delete" ("Del") tasten på tastaturet til at fjerne de markerede opslag. Når udvælgelsen er færdig, skal bestillingen genstartes i downloadvinduet.

AO Index

AO Index er beregnet til at sætte noter på de enkelte opslag, så det bliver nemmere at finde rundt i kirkebøgerne.

Der kan knyttes både generelle og private noter til et opslag.

Programmet kan udskrive en html side med de generelle noter, og på denne måde får man et indeks til kirkebogen som kan bruges af flere. Før andre kan få glæde af indekseringerne, skal de indlæses på Utilis.dk. På den måde får vi efterhånden alle kirkebøgerne indekseret.

Det vil dels gøre det meget hurtigere at anvende kirkebøger, som man ikke har på sin egen computer, dels vil det aflaste arkivalieronline, da der ikke skal hentes så mange opslag man ikke skal bruge.

Det er meget vigtigt, at der ikke ændres på filnavnene i windows, da den fælles reference så forsvinder og dermed hele ideen!

AO Index indeholder en simpel billedviser. Når et interessant opslag er fundet kan det tilknyttes en note. Noten kan have både en generel del og en privat del. Den private vil naturligvis ikke blive offentliggjort, den har jo kun interesse for den har har skrevet den.

AO Import

AO Import kan importere opslag fra steder. Det kan f.eks. være en kopi på cd eller dvd fra andre brugere af AOV.

Der importeres både opslag og evt. generelle noter, der er knyttet til opslagene, men naturligvis bliver hverken allerede eksisterende opslag eller noter overskrevet.

TIFF optimering

Dette program kan fjerne de små prikker (testgitteret) fra TIFF billederne. Programmet kan køres på en enkelt folder, eller på en folder og alle underfoldere. De optimerede filer fylder ca. halvt så meget som originalerne, så dels bruges der mindre diskplads, dels indlæses billederne hurtigere.

Når filerne er behandlet, anbefales det i det mindste at stikprøvekontrollere de optimerede filer inden disse med Windows Stifinder kopieres tilbage til AO strukturen.

Hvordan virker det

Kom godt i gang

Jeg har lavet en kom godt igang vejledning, som med fordel kan læses inden resten af denne side.

AO Værktøjer

Startskærmbilledet
AOV startbillede

Når programmet startes vises flg. billede. Hvis et opslag er ved at blive hentet når der trykkes på "Afslut", "fryser" AO Værktøjer, mens der ventes på, at billedet hentes.

Indstillinger

De følgende billeder beskriver indstillingsmulighederne for AO Værktøjer.

Hentning


Indstillinger for hentning

Start med at vælge indstillinger og flg. billede vises. Fanebladet "Hent indstillinger" anvendes til angivelse af en række indstillinger til AO Hent
Det mulige antal sider, der kan hentes er ændret til 1000, så det er muligt at hente selv meget store kirkebøger i løbet af en nat.
Vær opmærksom på, at den automatiske logon først vil virke næste gang programmet startes. Du kan evt lukke programmet og starte det igen når du har tastet brugerid og password.

Vis og indekser


Indstillinger for vis og indekser
This blog talks about designer handbags from a tongue-in-cheek, humorous standpoint. You'll still get all the useful replica handbags information about upcoming lines and the writer's opinion on new bags, but you'll be entertained as you gather this info. The Bag Snob reviews designer handbags. Are you on a budget? You'll find a section for tiffany outlet frugal snobs as well to help you save a little on designer handbags or to find the less expensive brands out there. Have you ever seen a gucci replica celebrity carrying a handbag and wished you could figure out who the designer is? The Celebrity Bag Styles blog is your one stop resource for hermes outlet uk that kind of celebrity gossip. You may even discover a few handbags you hadn't considered before. Woven into the commentary about handbags is some juicy celebrity gossip and a biting wit that will make you grimace and laugh at the same time.

Fanebladet "Index indstillinger" anvendes til bestemme hvordan opslaget præsenteres.

Der kan vælges mellem

 • Tilpas - Hele siden vises
 • Tilpas højde - Højden passer til vinduet, mens bredden kan være for stor
 • Tilpas bredde - Bredden passer til vinduet, men højden kan være for stor
 • 25%, 50% 75% eller 100%

Vær opmærksom på at visse opslag vil vise mørke klatter, når visningen er mindre end 100%. Det skyldes, at testgitteret klumper sig sammen. På AO Index er der dog mulighed for helt at fjerne testgitteret.

AO Index kan starte et billedredigeringsprogram med det aktuelle billede. I indstillingerne kan man vælge om det skal være styret af filtype eller der altid skal anvendes et bestemt program til billedredigering

Det er muligt at vælge andre billedtyper. Uanset indstillingerne, vises altid filer af typen tif og jpg.

Farveopsætningen anvendes til at give foldere og opslag farver, afhængig de angivne karakteristika. Som det ses i eksemplet bliver alle opslag med private noter lysegrønne og dermed hurtige at finde, hvis man lige skal kontrollere et eller andet igen.

AO Hent

AO Hent er en indpakning af Arkivalieronlines brugerinterface.

Man kan bruge billederne manuelt, men det anbefales kraftigt, at indtaste brugerid og password i indstillingerne, så AO Hent selv kan logge på.

Loginprocessen indbefatter, at AO Hent vælger en tilfældig kirkebog i et tilfældigt sogn. Det betyder, at der kan gå lidt tid inden AO Hent holder op med at navigere automatisk. Når logon er gennemført, vil billedet se ud som nedenstående, dog sikkert med et andet sogn.


Nu kan der udvælges kirkebøger og folketællinger på sædvanlig vis. Når en kirkebog vælges, vil Arkivalieronlines visningsprogram vises kortvarigt, hvor efter billedet vender tilbage til listen med kirkebøger, som tegn på at bestillingen nu er registreret på Downloadbilledet.

Download

Downloadvinduet
Downloadvinduet

På Downloadbilledet vises i den venstre liste de bestilte kirkebøger og til højre vises opslagene tilhørende den bestilling, der er valgt.

Der er mulighed for flytte bestillinger op og ned, stoppe og afbryde og genstarte både en enkelt eller alle bestilinger. Dette kan gøre fra menuen, knapperne eller via en popup-menu.

Det er muligt at dobbeltklikke på et opslag og få detaljer om opslaget, så som størrelse, når opslaget er hentet, eller yderligere fejlbeskrivelse, hvis der er sket en fejl.

På statuslinien vises, hvad programmet laver lige nu, efterfulgt af downloadhastigheden på seneste opslag, antal opslag i dag og endelig det antal, der er sat som maksimum i indstillingerne.

Vis og indekser

Indexeringen startes ved tryk på "Vis og indekser". Billedet herunder viser, hvorledes jeg har indekseret nogle sider

Jvf. farveopsætningen på indstillingsbilledet, er de turkise dele fuldt hentet, men endnu ikke fuldt indekseret og de mørkeblå fuldt hentet og fuldt indekseret.


Som det ses af eksemplet, giver testgitteret et smudsigt og forstyrrende indtryk, så derfor er der nu indført en mulighed, for at fjerne testgitteret. Det gøre ved tryk på knappen med prikker. og giver flg. resultat.


Det er muligt at markere et udsnit af billedet og så enten kopiere udsnittet til udklipsholderen eller gemme det i en fil. Filerne kan være tif, jpg eller png. Markering laves ved at venstreklikke og så trække markøren til det ønskede udsnit er markeret. Husk at Tydningsforum på DIS kun accepterer pgn eller jpg formaterne. Da der er ikke den store forskel på størrelserne, anbefales png, da dette til forskel fra jpg, har en ikke destruktiv kompressionalgoritme.


Højreklik på billedet giver nu disse muligheder


Ved højreklik på et opslag fås denne menu.

Menuen giver mulighed for at
 • Skrive en note til opslaget
 • Opfriske opslagene i denne kirkebog. Nye opslag dukker ikke automatisk op i listen.
 • Vis antal opslag (som er hentet i denne kirkebog)
 • Kopier URL. Da Arkivalieronline desværre har spærret for direkte adgang til arkivalierne, kan URL'en ikke rigtigt bruges til noget.
 • Hent denne side igen. Der laves en bestilling med høj prioritet, som vil blive hentet før alle normale bestillinger. De sædvanlige ventetider, gælder naturligvis også her.

Ved højreklik på en kirkebog, ser menuen en smule anderledes ud
 • Lav indexside. Dette menupunkt genererer en html-fil med de opslag, der er hentet i denne kirkebog. I html-filen er opslagene beskrevet ved de indekseringer, der er foretaget.
De øvrige menupunkter fungerer som beskrevet ovenfor.

Genvejstaster

Når billedet er det aktive element, er flg. genvenstaster tilgængelige
 • Page Up - skifter til forrige side.
 • Page Down - skifter til næste side
 • n - viser note billedet
 • Ctrl+n - viser note billedet og indsætter indholdet af udklipsholderen i den generelle note, hvis denne ikke allerede er udfyldt. En hjælp når der skal indekseres mange sider, hvor starten af teksten skal være den samme, e.eks. "Døde mænd 18" så skal resten af årstallet blot tilføjes.
 • r - starter billedredigeringsprogrammet på det aktuelle opslag.
 • Piletasterne og Home og End tasterne navigerer billedet
 • Desuden giver valgboksen "Enter tasten" mulighed for at tildele ENTER tasten en af flg. betydninger
  • Ingenting, giver ikke ny funktionalitet
  • Næste opslag, samme som Page Down, tasten er bare lidt nærmere hænderne
  • Næste opslag med note. Denne indstilling gør indeksering meget hurtigere. Når den generelle note er skrevet, tag da en kopi af den del af teksten, som også skal stå på næste opslag og tryk to gange på ENTER. Den første ENTER vil gemme den aktuelle note og den næste ENTER vil bladre til næste side, vise notevinduet og indsætte den netop kopierede tekst i den generelle note, hvis den ikke tidligere var udfyldt.
   Et eksempel. Fødte drenge 1814 - 1850. På første opslag tastes Fødte drenge 1814, herefter kopieres Fødte drenge 1814, Når der er trykket ENTER to gange vil næste opslags note være klar med Fødte drenge 181, så der kun udestår at taste sidste ciffer, evt. sidste ciffer og til årgang, hvis man bruger denne notation.
Det er således muligt, at gennemse og indeksere en kirkebog, helt uden brug af mus.
Når et opslag vælges eller der skiftes i zoom, bliver billedet automatisk det aktive element i skærmbilledet.

AO Import

AO Import findes via programgruppen AO Hackers. Når programmet startes vises dette billede

Der kan vælges mellem flg. opgaver:

 • Import af opslag of indekseringer
  Anvendes f.eks. ved udveksling af arkivalier på CD eller DVD. Husk at mediet skal indeholde data folderen, da det er dette der skal angives.
  Når stien til data er fundet eller angivet, trykkes på "Hent", og programmet vil så opbygge og vise strukturen.
 • Import af indekseringer
  Dette anvendes til indlæsning af indekseringer, som andre har lavet. ZIP-filen skal være lavet med "Eksport af indekseringer".
 • Eksport af indekseringer
  Her skal "Hent" knappen øverst anvendes, da der skal vælges fra "mine arkivalier".

Når de ønskede elementer er markeret, trykkes på "Udfør opgave". Denne knap bliver først aktiveret, når opgaven er valgt og der er markeret mindst et element.

Forslag og kommentarer

Send gerne forslag og kommentarer til webmaster, de modtages med tak.

Til downloadsiden
Tilbage til startsiden

Siden er opdateret den 28. oktober 2006.